De student tekent voor accoord met de Algemene Voorwaarden zoals deze hem/haar zijn overhandigd bij het inschrijfformulier.

Algemene Voorwaarden van de Hogeschool Ayurveda Geneeskunde.

De Hogeschool wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als 'Hogeschool'. Onder 'student' of 'kandidaat' wordt zowel de mannelijke als vrouwelijke student bedoeld.

Artikelen.                                                                                                      Sub artikelen 

1. Inschrijving.

1.

Inschrijving voor een van onze cursussen of opleidingen geschiedt door toezending van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier en een eventueel daaropvolgend toelatingsgesprek waartoe het Bestuur van de Hogeschool kan besluiten. Alle informatie die de kandidaat-student of ingeschreven student aan de Hogeschool doorgeeft wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden medegedeeld.

1-B

Behandeling van een inschrijving voor meerdaagse opleidingen vindt plaats na ontvangst van het inschrijfgeld ad €100,=. Dit bedrag wordt op verzoek van de Hogeschool voldaan na het aflopen van de bedenktijd zoals gesteld in artikel 7. Dit bedrag wordt gerestitueerd wanneer:

A. de opleiding waarvoor ingeschreven werd vanuit de Hogeschool geen doorgang vindt.

B. het Bestuur van de Hogeschool de kandidaat niet aanneemt als student.

C. het volledig lesgeld voldaan is.

2.

Inschrijving vindt plaats voor één studiejaar.

3.

Inschrijving kan alleen geschieden indien de kandidaat 21 jaar of ouder is en over een dusdanige gezondheid beschikt dat de opleiding zonder belemmeringen gevolgd kan worden, zulks ter beoordeling van het Bestuur.

4.

Bij inschrijving verbindt de student zich tot betaling van het volledig lesgeld van het aanvangende studiejaar.

5.

Indien de kandidaat wordt toegelaten wordt de inschrijving schriftelijk of per email door de Administratie van de Hogeschool aan de kandidaat bevestigd. Op de datum van die bevestiging treedt de studieovereenkomst in werking waarvan de inhoud is neergelegd in deze Algemene Voorwaarden.

6.

Alle informatie die de kandidaat of de student aan de Hogeschool verstrekt, zowel tijdens de lessen als buiten de lessen, wordt door de Hogeschool als volstrekt vertrouwelijk behandeld.

7.

Vanaf de dag van bevestiging van inschrijving heeft de kandidaat nog een termijn van veertien dagen om zich te bedenken. Bij annulering binnen deze termijn (schriftelijk of telefonisch) worden geen kosten in rekening gebracht.

2. Betaling lesgelden.

1.

De totale lesgelden van het aanvangende studiejaar dienen vooraf aan de Hogeschool voldaan te zijn.  De lesgelden zijn exclusief het benodigde studieboek De Ayurveda Snel Begrijpen. Voor eventueel verstrekte kopieën en/of syllabi worden geen extra kosten in rekening gebracht.

2.

Over elke lesgeldbetaling van de student wordt een duidelijke kwitantie overlegd.

3.

De Hogeschool voldoet binnen tien werkdagen aan de terugvordering van een onverhoeds teveel betaald bedrag van de student.

4.

Bij een betalingsregeling kan bij een betalingsachterstand het Bestuur er toe overgaan de student verdere deelname aan de studie te weigeren. Indien ondanks twee aanmaningen de student niet tot betaling overgaat kan het Bestuur haar vorderingen uit handen geven aan een incassobureau waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de student.

5.

Iedere communicatie over de lesgelden tussen de Hogeschool en de student of zijn gemachtigde vindt plaats middels schriftelijke correspondentie. De Hogeschool reageert steeds schriftelijk of per email binnen zeven werkdagen. Mocht een bepaalde kwestie meer tijd vragen dan wordt binnen zeven werkdagen daarover in overleg getreden met de student.

3. Annuleringsregeling.

1.

Tot 62 dagen vóór de eerste lesdag kan de opleiding waarvoor men zich heeft ingeschreven schriftelijk geannuleerd worden middels een aangetekende brief. In dat geval worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht welke 40 % bedragen van het totale lesgeld van het aanvangende studiejaar.

2.

Bij annulering binnen 62 kalenderdagen vóór de eerste lesdag treedt artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden in werking.

3.

Indien de kandidaat vóór aanvang van de studie komt te overlijden leidt dat tot kwijtschelding van de lesgelden en wordt de studieovereenkomst als nietig beschouwd.

4. Het tussentijds beëindigen van de studie.

1.

Indien de student binnen 62 dagen vóór de start van het studiejaar of tijdens het studiejaar het besluit neemt om af te zien van verdere deelname blijft hij voor dat studiejaar aan zijn betalingsverplichting verbonden.

5. Annulering door de Hogeschool.

1.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor het aanvangende studiejaar dan is het bestuur gerechtigd dat studiejaar te annuleren tot nader order. Dit besluit leidt tot restitutie van het reeds betaalde lesgeld aan de kandidaat. Indien annulering of het tussentijds beëindigen van de lessen het gevolg is van het niet meer kunnen functioneren van een of meerdere docenten, dan zal de restitutie plaatsvinden in verhouding tot de hoeveelheid van de reeds aangeboden lesstof.

De Hogeschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade welke voortkomt uit het annuleren van de opleiding.

6. Lesplaats.

1.

Op het inschrijvingsformulier wordt het volledige adres van de lesplaats weergegeven. De Hogeschool behoudt zich het recht voor om de plaats waar de lessen gegeven worden te veranderen en wel binnen een redelijke afstand van de oorspronkelijke lesplaats. Zulk een maatregel zal echter alleen in geval van overmacht getroffen worden.

7. Eindtoets.

1.

De opleiding wordt afgerond met een eindtoets welke geheel schriftelijk is. Deze eindtoets bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en open vragen. De vragen betreffen een integraal overzicht van de behandelde stof tijdens de opleiding.

2.

Wie de eindtoets naar behoren afrondt ontvangt het Diploma van de Hogeschool. Wie de eindtoets niet naar behoren afrondt ontvangt een certificaat waarbij de mogelijkheid wordt uiteengezet de eindtoets nogmaals te doen, zulks op afspraak. Eventueel worden ook mogelijkheden geboden om bepaalde stof uit de opleiding nogmaals classicaal te bestuderen bij een andere (of nieuwe) groep. Deze inhaallessen zijn in principe kosteloos voor de student.

3.

In principe is vrijstelling van de eindtoets niet mogelijk.

8. Aansprakelijkheid.

1.

De Hogeschool noch haar docenten zijn aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van voorwerpen welke toebehoren aan studenten of modellen. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor lichamelijk of psychisch letsel, toegebracht aan de student door een andere student als gevolg van onachtzaamheid of anderszins ondeskundig handelen.

2.

De student is aansprakelijk voor het aanbrengen van schade welke hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid tijdens de lessen of tijdens de lesdagen aangebracht wordt aan gebouw, inventaris enzovoorts.

3.

Teneinde schade aan materiële zaken of het veroorzaken van fysiek of psychisch letsel te voorkomen dient de student zich nauwkeurig te gedragen naar de aanwijzingen van de docent c.q. het Bestuur van de Hogeschool.

9. Verdere begeleiding en promotie.

1.

Wie de opleiding naar behoren heeft afgerond wordt op eigen verzoek zoveel mogelijk begeleid naar het opzetten van een eigen praktijk. Deze begeleiding bestaat uit het vrijblijvend adviseren en/of het in contact brengen met netwerken. Promotie kan worden gedaan door het geven van een openingslezing en/of het vermelden van de gegevens van de betreffende praktijk op de site van de Hogeschool.

10. Klachten en geschillen.

1.

Klachten en geschillen over de werkwijze van een docent of over andere zaken betreffende de studie dienen schriftelijk aan het Bestuur van de Hogeschool kenbaar te worden gemaakt. Het Bestuur zal hierover onverwijld, maar wel binnen drie weken, met de klager in overleg treden teneinde te pogen tot een oplossing te komen.

2.

Indien het onderling overleg niet bevredigend is voor beide of een der partijen, dan kunnen of kan deze zich te allen tijde wenden tot de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO, Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven, tel. 024-8421336, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) alwaar de Hogeschool is geregistreerd onder nummer K.5534. Een onafhankelijke commissie van de KTNO zal de klacht dan in behandeling nemen. Haar advies is bindend zolang deze niet in strijd is met de Nederlandse wetgeving. Klachten en afhandeling van klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten en afhandelingen hiervan worden steeds geregistreerd voor eventuele nadere evaluatie.

 

11. Eigendomsrecht en copyright.

1.

Alle onderwezen stof behoort tot het eigendomsrecht van de Hogeschool. Deze stof mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming onderwezen worden aan derden. Het copyright van het studieboek behoort tot de auteur. De Hogeschool is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer: 09198655.

Op deze Algemene Voorwaarden is steeds het Nederlands recht van toepassing, ook in kwesties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien.

(Laatste herziening: 7 december 2016).